OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPÓŁKI SHPlay GMBH

§ 1 Zakres obowiązywania, istotne właściwości oferowanych usług

1. Spółka SHPlay GmbH (nazywana w dalszym ciągu także SHPlay) oferuje różne gry do używania, w szczególności gry on-line, a także inne gry, w które można grać na urządzeniach przenośnych. Gry i ich zawartość oraz oprogramowanie niezbędne do używania gier na urządzeniach terminalowych nie są dostarczane jako przedmioty materialne. Gry oraz ich zawartość i niezbędne do ich używania oprogramowanie są wyłącznie materiałami elektronicznymi nieznajdującymi się na fizycznym nośniku danych. Dotyczy to również sytuacji, w której w grach oferowane, kupowane i dostarczane są przedmioty wirtualne. SHPlay oferuje także innego rodzaju usługi. Spółka SHPlay GmbH świadczy usługi użytkownikom gier wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
2. Z oferowanych gier można korzystać przez komputer lub smartfon, przez telefon, ISDN, DSL, technikę telekomunikacji radiowej, UMTS lub przy zastosowaniu innej technologii lub innego przyłącza. Oprócz tego możliwe jest korzystanie z gier poprzez różne inne urządzenia mające dostęp do Internetu, przy czym zakres funkcjonalny i/lub prezentowanie treści może być na nich ograniczone. Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie są kwestie, które mogą wynikać w związku z udostępnieniem przyłączy oraz połączenia stron internetowych i gier online oraz oprogramowania podmiotów trzecich (przeglądarki, aplikacje dostępowe), ponieważ tego rodzaju usługi nie są świadczone przez SHPlay GmbH.

§ 2 Konsumenci

1. Spółka SHPlay GmbH oferuje swoje gry i inne usługi wyłącznie konsumentom w rozumieniu § 13 Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z gier i usług SHPlay GmbH w celach komercyjnych lub w innych celach związanych z działalnością gospodarczą jest zabronione.
2. Do korzystania z oferty SHPlay uprawnione są osoby, które w chwili logowania się do usługi mają ukończony 18 rok życia lub ich ustawowi przedstawiciele wyrazili zgodę na korzystanie z gier SHPlay. Zasady poszczególnych gier mogą stanowić, że osoby poniżej określonego wieku nie mają prawa do korzystania z nich, nawet jeśli ich przedstawiciele ustawowi wyrazili na to zgodę.
3. Wraz z logowaniem do gier i / lub usług użytkownik jednoznacznie deklaruje (i) że jest osobą pełnoletnią i zdolną do czynności prawnych lub (ii) że jest osobą niepełnoletnią, która korzysta z gier lub usług na podstawie zgody wydanej przez ustawowego przedstawiciela.

§ 3 Przedmiot umowy, korzystanie i modyfikowanie gier i usług

1. Spółka SHPlay GmbH umożliwia użytkownikom – w ramach występujących możliwości technicznych i eksploatacyjnych – udział w grach i usługach oferowanych w Internecie, na smartfonach lub na innych platformach.
2. Korzystanie z tego rodzaju gier i usług ma wyłącznie charakter rozrywkowy.
3. W grach i usługach SHPlay ma do dyspozycji określone informacje i umożliwia użytkownikom tworzenie osobistych profili, do których inni użytkownicy gier, użytkownicy usług lub podmioty trzecie będą mogły mieć wgląd. Oprócz tego użytkownik gier i usług może wymieniać informacje i kontaktować się z podmiotami trzecimi.
4. Możliwość korzystania z gier lub usług jest zapewniana w taki sposób, że SHPlay udostępnia daną aplikację na określonych adresach URL gier lub usług albo udostępnia – odpłatnie lub nieodpłatnie – możliwość pobrania oprogramowania z danej strony, odpowiedniego dla danego typu urządzenia. W konkretnych przypadkach lub też generalnie firma SHPlay może nie udostępniać lub oferować sama określonych lub wszystkich gier do używania na urządzeniach terminalowych użytkowników lub niezbędnych aplikacji (programy typu client lub aplikacje) lub wirtualnych przedmiotów przeznaczonych do odpłatnego lub bezpłatnego nabywania w grach. Użytkownik w takich przypadkach będzie informowany przez SHPlay o stronach internetowych lub sklepach z aplikacjami należących do autoryzowanych partnerów SHPlay (zwanych danej oferentami zewnętrznymi) lub SHPlay będzie przekierowywać na takie strony internetowe lub do takich sklepów dostawców zewnętrznych, gdzie takie treści są udostępniane lub oferowane do odpłatnego lub bezpłatnego nabycia.
5. Korzystanie z gier i usług dostępne jest tylko dla osób, które wcześniej zarejestrowały się i utworzyły konto klienta (nazywane w dalszym ciągu kontem). Można utworzyć jedno konto w jednej grze lub usłudze SHPlay GmbH.
6. Rejestracja użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza i podanie różnych informacji i/lub uruchomienie aplikacji na smartfonie lub komputerze. Możliwość korzystania z gier występuje od chwili, w której SHPlay utworzy dla użytkownika konto.
7. Gry SHPlay obejmują elementy interakcji między graczami. W celu umożliwienia uczciwej rywalizacji graczy niżej wymienione działania są zabronione:
1. Korzystanie z wielu kont:
Jedna gra może obejmować kilka oddzielnych światów gry. Zabrania się użytkownikom tworzenie kilku kont w tym samym świecie gry.
2. Korzystanie z narzędzi, skryptów, botów lub innych programów komputerowych:
Zabronione jest korzystanie z narzędzi, skryptów, botów lub innych programów komputerowych, które są przeznaczone do zautomatyzowanego wykonywania czynności w danej grze.
Z gier SHPlay może korzystać tylko dany gracz, we własnej osobie.
3. Wykorzystanie błędów dla uzyskania korzyści:
Zabronione jest wykorzystywanie bugów i/lub innych błędów w programowaniu dla własnych korzyści.
8. SHPlay na bieżąco aktualizuje i modyfikuje gry online i swoją ofertę usług. Użytkownik ma prawo tylko do korzystania z danej gry lub z danej oferty usług w aktualnej wersji.
9. Użytkownik nie ma prawa wysuwania roszczeń dotyczących otwarcia konta.
10. Użytkownik nie ma prawa do publikacji swojego profilu lub swoich wiadomości na forach, chatach lub w grach SHPlay.
11. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z gier i/lub w wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy. Spółka SHPlay GmbH zastrzega sobie możliwość wstrzymania dostępu do gry lub usługi w każdej chwili i bez podania przyczyn.

§ 4 Umowa o korzystanie z gier i usług – oferta umowna i zawarcie umowy

1. Wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy o korzystanie z gier i usług (nazywaną także „wnioskiem użytkownika“). W tym celu należy w całości i prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, które są oznaczone jako pola obligatoryjne.
2. Umowa między SHPlay GmbH a użytkownikiem zostaje zawarta w chwili przyjęcia wniosku użytkownika przez SHPlay GmbH. Informacja o przyjęciu wniosku może zostać przekazana albo bezpośrednio albo pośrednio poprzez udostępnienie gry lub usługi SHPlay.
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy
Posiadają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Okres na odstąpienie wynosi czternaście dni od podpisania umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy wysłać do nas – firmy

SHPlay GmbH
Friedensallee 290
22763 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 – 35 73 001 – 0
Faks: +49 (0) 40 – 35 73 001 – 99
E-Mail: widerruf@shplay.de
jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem, e-mailem) o podjęciu decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Można do tego celu wykorzystać dołączony wzór formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obligatoryjny.
Aby termin odstąpienia był zachowany, wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem podanego terminu na odstąpienie od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W razie odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas Państwa informacja o odstąpieniu od umowy, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybrania przez Państwa innego sposobu dostawy niż proponowana przez nas najtańsza dostawa standardowa). Zwrot płatności zostanie dokonany za pomocą tego samego środka płatności, który został zastosowany do dokonania pierwotnej transakcji, chyba że dokonane zostaną między nami inne uzgodnienia. W żadnym razie nie będziemy naliczać opłat za taki zwrot płatności.
Jeśli zażądają Państwo rozpoczęcia zamówionych przez Państwa usług w okresie odstąpienia od umowy, muszą Państwo zapłacić nam stosowną kwotę, która odpowiada udziałowi usług już wykonanych na chwilę poinformowania nas o odstąpieniu od umowy w stosunku do całości usług przewidzianych w umowie.
Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia

§ 5 Pouczenie o prawie do odwołania

Prawo do odwołania
Przysługuje Państwu prawo odwołania złożonej deklaracji zawarcia umowy w ciągu jednego miesiąca, bez podania przyczyn, w postaci tekstowej (np. list, faks, mail) lub – jeśli dany przedmiot zostaje Państwu udostępniony przed upływem terminu, co ma miejsce w przypadku dostawy towaru, – także poprzez odesłanie danego przedmiotu. Termin zaczyna swój bieg od chwili dostarczenia tego pouczenia w formie tekstowej, jednak – w przypadku dostawy towarów – nie przed wpłynięciem towaru do odbiorcy (w przypadku powtarzalnej dostawy tego samego rodzaju towarów nie przed wpłynięciem pierwszej dostawy cząstkowej), w przeciwnym razie nie przed zawarciem umowy i nie przed wypełnieniem naszych zobowiązań do informowania według artykułu 246 § 2, w powiązaniu z § 1, ust. 1 i 2 EGBGB oraz naszych zobowiązań według § 312g ustęp 1 zdanie 1 kodeksu cywilnego w powiązaniu z artykułem 246 § 3 EGBGB. Dla zachowania terminu odwołania wystarczające jest terminowe wysłanie odwołania lub przedmiotu.
Odwołanie należy wysłać do:
SHPlay GmbH Friedensallee 290 22763 Hamburg
Faks: +49 (0) 40 – 35 73 001 – 99
Adres mailowy: widerruf@shplay.de
W przypadku wysyłki odwołania mailem należy wpisać w polu Temat nazwę gry i ewentualnie funkcji premium i/lub usługi, a także podać nazwę użytkownika.
Konsekwencje odwołania
W przypadku złożenia skutecznego prawnie odwołania odebrane obustronnie świadczenia muszą zostać zwrócone, podobnie jak ewentualnie pobrane opłaty za użytkowanie (np. odsetki). Jeśli nie możecie Państwo zwrócić nam odebranego świadczenia oraz prawa użytkowania (np. korzyści z użytkowania gry lub usługi) w całości lub częściowo albo taki zwrot jest możliwy tylko w pogorszonym stanie, jesteście Państwo zobowiązani do wypłacenia nam rekompensaty. W przypadku korzystania z usług może to prowadzić do tego, że będziecie Państwo musieli wywiązywać się z umownych zobowiązań do dokonywania płatności do chwili odwołania.
W przypadku dostawy towarów od nas do Państwa nie musicie Państwo wypłacać nam rekompensaty za pogorszenie stanu danego przedmiotu w wyniku zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Rekompensatę za możliwość korzystania zobowiązani jesteście Państwo wypłacić tylko wówczas, kiedy korzystaliście Państwo z towaru w sposób, który wychodzi poza sprawdzenie właściwości i sposobu funkcjonowania. Pod pojęciem „sprawdzenie właściwości i sposobu funkcjonowania“ rozumie się przetestowanie i wypróbowanie danego towaru, w sposób, który jest możliwy i typowy dla sklepów.
Rzeczy, które można przesyłać w paczce, należy odesłać nam na nasz koszt i nasze ryzyko. Rzeczy, których nie można przesyłać w paczce, zostaną od Państwa odebrane. W ciągu 30 dni musicie Państwo zobowiązań się do zwrotu płatności. Termin ten bierze początek z odesłaniem deklaracji odwołania albo przedmiotu, a dla nas bierze on początek z jej/jego otrzymaniem.
Prawo odwołania wygasa wcześniej w przypadku korzystania z usług, jeśli umowa zostanie całkowicie zrealizowana przez obie strony, na jednoznaczny wniosek, przed skorzystaniem z prawa do odwołania.
Koniec pouczenia o prawie do odwołania 

6 Funkcje premium – Oferta umowna i zawarcie umowy

1. Użytkownik ma możliwość odpłatnego nabycia przedmiotów lub funkcji premium. W poszczególnych grach mogą być oferowane różne przedmioty lub funkcje premium (zwane dalej również po prostu przedmiotami lub funkcjami premium). Przedmioty i funkcje premium są to wyłącznie treści elektronicznie niezapisane na fizycznym nośniku danych. Te . Informacja o tym, jakie są oferowane funkcje premium i w jakiej cenie, jakie są ich zadania i wymagania, zawarta jest w danej grze. W zależności od konkretnych przedmiotów lub funkcji premium opłaty mogą być jednorazowe, w celu zasilenia konta występującego w danej grze, zgodnie z regułami gry i możliwego do wykorzystania na funkcje gry, albo też mogą to być opłaty subskrypcyjne dotyczące określonego przedziału czasu (na przykład dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, półrocza, roku). Płatności należy realizować przy zastosowaniu ustawowych środków płatniczych. W celach zrealizowania płatności XYRYLITY może też korzystać z usług podmiotów trzecich. Niniejszym oświadcza się jeszcze raz, że tego rodzaju przedmioty premium, nie są dostarczanymi lub dostarczonymi przedmiotami, ale usługami, które umożliwiają użytkownikowi kontynuowanie korzystania z gry w zmodyfikowany sposób.
W odniesieniu do każdorazowego nabywania przedmiotów premium zawierana jest każdorazowo oddzielna umowa między SHPlay a użytkownikiem lub między podmiotami trzecimi (np. App Store) a użytkownikiem. Jeśli użytkownik zawrze umowę z podmiotami trzecimi na nabycie przedmiotów premium, SHPlay gwarantuje możliwość korzystania z funkcjonalności zdefiniowanych dla danego przedmiotu premium w zasadach gry tylko wówczas, kiedy nabycie takich przedmiotów premium jest oferowane przez podmioty trzecie w grze SHPlay.
Umowa na nabycie przedmiotu premium jest realizowana przez SHPlay lub przez podmiot trzeci, w stosunku do użytkownika, w chwili, kiedy występuje możliwość dysponowania danych przedmiotem premium w zamówionej ilości i w sposób przewidziany w danej grze. 
2. Gry są stale aktualizowane. Spółka SHPlay GmbH zastrzega sobie możliwość oferowania w każdej chwili nowych przedmiotów lub funkcji premium. W ramach dostosowania i dalszego rozwoju gier spółka SHPlay GmbH zastrzega sobie możliwość zaprzestania oferowania danych funkcji premium i/lub oferowania ich także bezpłatnie. Jeśli użytkownik wykonał już płatności za przyszłe okresy, odnoszące się do przedmiotów lub funkcji premium i nie może z nich korzystać, ponieważ nie są już one oferowane i/lub są dostępne także nieodpłatnie, spółce SHPlay GmbH przysługuje zamiast tego prawo – do wyboru użytkownika – oferowania zastępczo innych przedmiotów lub funkcji premium i/lub zwrotu wpłaconej kwoty użytkownikowi. Użytkownik ma w takim przypadku możliwość wypowiedzenia umowy o korzystanie z usług ze skutkiem natychmiastowym. Inne prawa użytkownika są wykluczone. 
3. Jeśli przewidziane są do uregulowania płatności za określone przedmioty lub funkcje premium dotyczące określonego przedziału czasu, użytkownik wykupuje subskrypcję. Subskrypcja przedłuża się, jeśli nie zostanie wcześniej wypowiedziana przez użytkownika. Okres obowiązywania subskrypcji jest podany w danej grze oraz w opisie danej subskrypcji. 
5. W razie zwłoki płatności spółka SHPlay GmbH jest uprawniona domagać się odsetek w wysokości 5% powyżej danej podstawy odsetkowej. W razie zwłoki płatności spółka SHPlay GmbH jest uprawniona do zaprzestania świadczenia usług danemu użytkownikowi i do natychmiastowego zablokowania kont użytkownika. 
6. W przypadku, kiedy po stronie spółki SHPlay GmbH wystąpią opłaty z winy użytkownika lub z tytułu reprezentowanego przez użytkownika brakuj pokrycia konta i kart kredytowych, koszty tego rodzaju obciążają użytkownika. 
7. Należności SHPlay GmbH użytkownik może potrącać w rozliczeniach tylko w przypadku bezspornych lub prawomocnie uznanych roszczeń wzajemnych. Użytkownik może korzystać z prawa zatrzymania tylko wówczas, kiedy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. Przeniesienie praw użytkownika w stosunku do SHPlay GmbH na podmioty trzecie jest wykluczo

§ 7 Okres obowiązywania, warunek uchylający, wypowiedzenie

1. Umowy na korzystanie z gier i usług są zawierane między użytkownikiem i SHPlay na czas nieokreślony, o ile w konkretnej ofercie nie jest postanowione inaczej. Jeśli w odniesieniu do konkretnej oferty nie uzgodniono terminu, obu stronom przysługuje w każdej chwili możliwość zwykłego wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po dacie wypowiedzenia. Taka możliwość występuje też po stronie SHPlay w przypadku, kiedy możliwość korzystania z danej gry zostanie wstrzymana. W przypadku, kiedy użytkownik w połączonym okresie 36 miesięcy nie będzie korzystać z oferowanego przez SHPlay konta do gier, umowa leżąca u podstaw utworzenia tego konta (umowa o korzystanie z gier i usług według poprzedniego § 4) zostaje rozwiązana z chwilą upływu ostatniego dnia 36-tego miesiąca, co nie wymaga wypowiedzenia. Gracz zostanie poinformowany w mailu, wysłanym na ostatni podany przez niego adres mailowy o rozwiązaniu umowy. W ciągu 14 dni gracz może domagać się od SHPlay, aby SHPlay przeniosła wartość ewentualnie pozostających na danym koncie w chwili rozwiązania umowy przedmiotów lub funkcji premium w rozumieniu § 6 ust. 1 na inne konto tego samego użytkownika.
2. Umowy na zakup przedmiotów premium nie mogą zostać wypowiedziane po terminie, w którym umowa zostanie całkowicie zrealizowana przez obie strony (po dokonaniu płatności i po udostępnieniu danych przedmiotów premium w zamawianej ilości).
3. W przypadku subskrypcji stosunek umowny automatycznie ulega przedłużeniu. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy użytkownik wypowie umowę na 14 dni przed końcem jej obowiązywania.
4. Wypowiedzenie zwykłe nie wymaga podawania przyczyn.
5. Pozostaje w mocy prawo stron do wypowiedzenia umowy w każdej chwili, z ważnego powodu, ze skutkiem natychmiastowym. Umowa ta obowiązuje tak długo, jak długo występuje wypowiadany stosunek zobowiązaniowy. Spółka SHPlay GmbH jest w szczególności, ale niewyłącznie, uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku korzystania przez użytkownika z wielu kont w jednym świecie gry (patrz § 3.7.A );
b) w przypadku korzystania przez użytkownika ze zautomatyzowanych narzędzi i skryptów (patrz § 3.7.B );
c) w przypadku korzystania z błędów gier i usług w celu uzyskania własnych korzyści (patrz § 3.7.C );
d) kiedy przy rejestracji lub płatnościach podane zostały nieprawdziwe dane;
e) kiedy użytkownik popadł w zwłokę z płatnością i mimo dwukrotnego upomnienia nie uregulował należności;
f) kiedy użytkownik świadomie narusza zapisy ustaw, reguły gry i/lub zasady korzystania z gier lub usług i mimo upomnienia nie zaprzestaje danego naruszenia; w przypadku poważnych naruszeń upomnienie nie jest konieczne, jeśli spółka SHPlay GmbH nie wyraża zamiaru utrzymywania umowy w mocy;
g) kiedy użytkownik naruszy zapisy ustawowe sankcjonowane karami;
h) kiedy użytkownik korzysta z gry lub usług w celach komercyjnych; i) kiedy użytkownik korzysta z konta innego gracza wbrew jego woli.
6. W przypadku przedstawionego przez SHPlay GmbH uzasadnionego wypowiedzenia z ważnego powodu ze skutkiem natychmiastowym, spółka SHPlay GmbH ma prawo domagać się kwoty w wysokości 75% sumy wszystkich płatności, które użytkownik musiałby zapłacić przy zachowującym termin wypowiedzeniu w okresie obowiązywania umowy (w szczególności za już zamówione funkcje premium). Pozostaje w mocy prawo użytkownika do udokumentowania, że nie wystąpiła szkoda lub wystąpiła szkoda o znacznie mniejszej wartości.
7. Jeśli w danej grze możliwość wypowiedzenia nie jest określona rygorami formalnymi, dane wypowiedzenie musi następować w formie tekstowej. Jest to zapewnione w przypadku korespondencji mailowej. Wypowiedzenie nadzwyczajne zawsze musi następować na piśmie i z podaniem przyczyn.

§ 8 Warunki szczegółowe dotyczące korzystania z możliwości komunikacji (w szczególności dotyczące forów dyskusyjnych, chatów, funkcji komentarzy) na stronach internetowych SHPlay i w grach oferowanych przez SHPlay

1. SHPlay może udostępniać użytkownikowi różne możliwości komunikacji (w szczególności fora dyskusyjne, chaty, blogi, księgi na wpisy gości, funkcje komentarza i tym podobne) na własne treści i materiały na stronach internetowych SHPlay, z których użytkownik może korzystać w ramach ich rzeczywistej dostępności. SHPlay udostępnia tylko możliwości techniczne wymiany informacji. Nie uzasadnia to jednak roszczeń dotyczących korzystania z takich możliwości komunikacyjnych.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści i materiały i zobowiązuje się całkowicie zwolnić SHPlay od roszczeń podmiotów trzecich. SHPlay jednoznacznie oświadcza, że wprowadzane przez użytkownika treści nie są jej własnością. Użytkownik przyznaje jednak SHPlay długotrwałe, nieodwołalne i niewyłączne prawo do korzystania z wprowadzonych przez niego treści i materiałów. SHPlay zwraca uwagę na fakt, że SHPlay nie prowadzi aktywnego monitorowania wprowadzanych treści. Odbywają się jednak kontrole prowadzone metodą próbki losowej. Oprócz tego każdy użytkownik ma możliwość zgłaszania do SHPlay treści, które wydają się niezgodne z prawem. SHPlay będzie w takich przypadkach jak najszybciej reagować i edytować lub usuwać zgłoszone treści, jeśli będzie to konieczne.
3. Użytkownikowi zabrania się publikowania lub rozpowszechniania na stronach internetowych SHPlay, a w szczególności na udostępnionych na nich rozwiązaniach komunikacyjnych, treści, które:
a) naruszają obowiązujące prawo, są niezgodne z przepisami lub dobrymi obyczajami;
b) naruszają marki, patenty, wzory użytkowe i zdobnicze, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa podmiotów trzecich;
c) mają charakter obsceniczny, rasistowski, epatujący przemocą, pornograficzny, nieodpowiedni dla dzieci i młodzieży lub w inny sposób negatywnie wpływający na rozwój dzieci lub młodzieży;
d) mają charakter obraźliwy, napastliwy lub oszczerczy;
e) zawierają łańcuszki internetowe lub systemy zbliżone do piramid finansowych
f) sprawiają fałszywe wrażenie, że zostały przygotowane lub są popierane przez
SHPlay;
g) dotyczą danych osobowych osób trzecich, które nie dały zgody na ich
udostępnianie;
h) mają charakter komercyjny, w szczególności mają charakter reklamowy.
4. Podawanie stron internetowych, nazw firm lub nazw produktów jest dopuszczalne tylko wówczas, jeśli nie następuje to głównie w celu reklamowym.
5. Wszyscy użytkownicy udostępnionych na stronach internetowych SHPlay i w grach możliwości komunikacyjnych są zobowiązani do przestrzegania zasad właściwego doboru słów. Treści obelżywe lub ataki na inne osoby nie mogą być na nich publikowane ani praktykowane.
6. Bez szkody dla pozostałych praw wynikających z tych warunków użytkowania SHPlay ma prawo edytowania lub częściowego albo całkowitego usuwania treści i materiałów, które naruszają te zasady. Oprócz tego SHPlay ma prawo całkowicie lub tymczasowo wykluczać użytkowników, którzy naruszają te zasady, z dalszego korzystania z gier online, stron internetowych SHPlay i pozostałych usług.

§ 9 Konsekwencje naruszenia obowiązków

1. SHPlay nie odpowiada za szkody, które powstaną wskutek naruszenia obowiązków przez użytkownika.
2. Bez szkody dla wszystkich pozostałych praw ustawowych lub umownych SHPlay może – według uznania – sięgać po następujące rozwiązania, jeśli użytkownik narusza przepisy ustawowe, prawa podmiotów trzecich, niniejsze warunki użytkowania lub zastosowalne w danym przypadku, uzupełniające warunki i reguły gry:
a) edycja lub usunięcie treści;
b) ostrzeżenie użytkownika;
c) opublikowanie informacji o niewłaściwym zachowaniu w danej grze online z podaniem nazwy użytkownika;
d) tymczasowa lub trwała blokada użytkownika dotycząca poszczególnych lub wszystkich gier online i treści stron internetowych SHPlay;
e) wykluczenie użytkownika;
f) wprowadzenie tymczasowego lub trwałego wirtualnego zakazu korzystania z usług w przypadku naruszenia zasad lub
g) tymczasowe wypowiedzenie umowy użytkowania.
3. Jeśli użytkownik zostanie zablokowany lub wykluczony, nie może ponownie się logować, o ile SHPlay nie wyrazi wcześniej na to zgody. Użytkownikowi nie przysługuje prawo anulowania blokady, wykluczenia, wirtualnego zakazu korzystania z usług lub z innego działania.

§ 10 Ograniczenie odpowiedzialności

1. W przypadku zawinionego naruszenia praw osób trzecich użytkownik samodzielnie i bezpośrednie ponosi odpowiedzialność w stosunku do tych osób. Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować SHPlay wszystkie szkody, które wynikną z nieprzestrzegania obowiązków wynikających z tych warunków użytkowania. Użytkownik zwalnia SHPlay ze wszystkich roszczeń, których inni użytkownicy lub pozostałe podmioty trzecie będą dochodzić w stosunku do SHPlay z tytułu naruszenia ich praw przez zamieszczone przez użytkownika treści lub z tytułu naruszenia pozostałych zobowiązań. Użytkownik ponosi w takim przypadku także koszty koniecznej obrony prawnej SHPlay włącznie ze wszystkimi kosztami sądowymi i adwokackimi. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy użytkownik nie jest winny naruszenia prawa.
2. Odpowiedzialność SHPlay, niezależnie od podstawy prawnej, czy to z tytułu naruszenia zobowiązań umownych czy też z tytułu popełnienia czynu niedozwolonego jest określana przez poniższe regulacje:
a) Jeśli SHPlay realizuje daną usługę, inicjującą daną odpowiedzialność, nieodpłatnie, SHPlay odpowiada tylko za umyślne działanie na niekorzyść i za poważne zaniedbanie.
b) W przypadku usług odpłatnych SHPlay odpowiada w sposób nieograniczony za umyślne działanie za szkodę i za poważne zaniedbanie oraz w przypadku szkód osobowych. W odniesieniu do szkód z tytułu lekkiego zaniedbania SHPlay odpowiada jednak tylko w razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych, a także w przypadku zwłoki i niemożności realizacji świadczeń z winy SHPlay. Odpowiedzialność przy naruszeniu takiego istotnego zobowiązania umownego jest ograniczona do typowych szkód umownych, z których wystąpieniem SHPlay musiała liczyć się w chwili zawarcia umowy na podstawie znanych w tym czasie okoliczności. Sformułowanie „istotne zobowiązania umowne” określa w powyższym rozumieniu takie zobowiązania, które umożliwiają zgodną z przepisami realizację umowy oraz osiągnięcie jej celu i których dotrzymania użytkownik może się w sposób uprawniony spodziewać.
c) SHPlay nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione zakłócenia w danej sieci usług.
d) Za utratę danych SHPlay odpowiada odpowiednio do powyższych zapisów tylko wówczas, kiedy taka utrata nie była możliwa do uniknięcia ze strony użytkownika przez odpowiednie rozwiązania z zakresu zabezpieczenia danych.
3. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku przyjęcia jednoznacznych gwarancji przez SHPlay, w przypadku podstępu, i w odniesieniu do szkód z tytułu utraty życia, doznania uszczerbku na ciele lub zdrowiu oraz w przypadku gdy tak nakazują obowiązujące regulacje ustawowe.

§ 11 Ochrona danych

1. Dane osobowe użytkownika będą zbierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wówczas, kiedy użytkownik wyrazi na to zgodę i następować to będzie w sposób zgodny z zapisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy telemedialnej lub innych przepisów prawa.
2. Szczegółowe regulacje z tego zakresu określa deklaracja ochrony danych SHPlay.

§ 12 Dodatkowe regulacje Apple App Store dotyczące oprogramowania i danych, pobieranych z App Store firmy Apple Inc.

Poniższe warunki i regulacje tego § 12 obowiązują dodatkowo do dalszych regulacji niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, w przypadku ewentualnie występujących warunków licencyjnych i gwarancyjnych oraz deklaracji ochrony danych SHPlay GmbH zwłaszcza w odniesieniu do oprogramowania i danych, które są udostępniane użytkownikowi przez App Store firmy Apple Inc. lub inne przedsiębiorstwo wchodzące w skład koncernu Apple (nazywanego w dalszym ciągu: „Apple”).
1. Wraz ze skutecznym prawnie włączeniem Ogólnych Warunków Handlowych SHPlay do umowy o korzystanie z gier i usług użytkownik uznaje, że Apple w wyżej wymienionym przypadku występuje jako strona trzecia odpowiedniej umowy (dotyczy nabywania oprogramowania i danych od Apple) i z tego względu jest uprawniona, dochodzić we własnym imieniu w stosunku do użytkownika uzgodnień poczynionych w tym punkcie.
2. Licencja na korzystanie z kupowanego od Apple oprogramowania lub danych nie może być przenoszona i umożliwia stosowanie tego oprogramowania lub tych danych tylko na jednym produkcie iOS (np. iPhone, iPod Touch lub iPad), które pozostaje w posiadaniu lub pod kontrolą użytkownika. Licencja na korzystanie z zakupionego od Apple oprogramowania lub danych umożliwia użytkownikowi stosowanie tego oprogramowania lub tych danych tylko w takim zakresie, w jakim jest to dla użytkownika dozwolone na podstawie przyjętych przez niego warunków korzystania z usług.
3. Roszczeń dotyczących utworzenia lub utrzymania deklarowanych w danym przypadku właściwości lub funkcjonalności można zasadniczo dochodzić tylko w stosunku SHPlay. W pozostałych kwestiach w stosunku między użytkownikiem a SHPlay obowiązują regulacje § 6 ust. 1 tych Ogólnych Warunków Handlowych także w odniesieniu do kupowanego od Apple oprogramowania lub danych.
4. Jeśli w danym przypadku użytkownikowi przysługują roszczenia bezpośrednio w stosunku do Apple, roszczenia te są ograniczone do zwrotu ceny zakupu.
5. Apple nie jest zobowiązane w stosunku do użytkownika do świadczenia usług z zakresu konserwacji lub wsparcia technicznego w połączeniu z oprogramowaniem lub z pobieranymi danymi. Apple nie ponosi też w stosunku do użytkownika odpowiedzialności za roszczenia z tytułu regulacji ustawowych dotyczące odpowiedzialności za produkt, ochrony konsumenta lub innych tego rodzaju regulacji ustawowych, a także w przypadku naruszenia prawa własności umysłowej.
6. Apple nie ponosi odpowiedzialności także w przypadkach, w których zakupione od Apple oprogramowanie lub dane lub korzystanie z niego/nich narusza prawa autorskie lub inne prawa podmiotów trzecich.
7. Na żądanie użytkownik – według swojej najlepszej wiedzy – potwierdzi, że i) nie ma siedziby w kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo lub który jest przez Stany Zjednoczone uznawany za kraj popierający terroryzm; ii) że nie podlega on innym ograniczeniom nałożonym przez rząd USA.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Komunikaty i oświadczenia, które będą przekazywane SHPlay GmbH przez użytkownika, wymagają formy pisemnej; dotyczy to także zmiany lub zniesienia tego wymogu stosowania formy pisemnej. Inne regulacje obowiązują wówczas, kiedy w danym przypadku uzgodniona została inna forma (np. forma tekstowa).
2. Miejscem wypełnienia zobowiązania jest Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg (Niemcy). W przypadku, kiedy użytkownik po zawarciu umowy przeniesie swoje miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu z Niemiec do innego kraju, właściwą dla umowy instancją pozostaje sąd właściwy dla Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg (Niemcy). Ta regulacja dotyczy także sytuacji, kiedy miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu użytkownika w chwili składania pozwu nie jest znane.
3. W odniesieniu do umów zawartych przez SHPlay GmbH na podstawie tych Ogólnych Warunków Handlowych i w odniesieniu do wynikających z nich roszczeń, niezależnie od ich rodzaju, obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem regulacji wynikających z ujednolicającej przepisy prawa Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, odnoszących się do sprzedaży i zakupu rzeczy ruchomych i z wyłączeniem stosowania niemieckiego, międzynarodowego prawa prywatnego.
4. Jeśli regulacje niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i/lub umowy okażą się lub staną się nieskuteczne, nie wpływa to na skuteczność pozostałych regulacji.
Hamburg, dnia 16.12.2019
SHPlay GmbH
Friedensallee 290 22763 Hamburg
Tel.: +49-40 – 35 73 001 – 50 Faks: +49-40 – 35 73 001 – 99
Dyrektor Zarządzający: Sven Ossenbrüggen, Torben-Lennart Böge
Rejestr handlowy: Bielefeld B40681
Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE283086253

fb0911b5-8d4d-4759-985d-e59cee3a1475